logo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010
Raport nr 13/20112011-04-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że wszystkie wskazane w poniższym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.lotos.pl na profilu inwestorskim.