logo

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 2/20212021-01-22

W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) X wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu X wspólnej kadencji Pana Krzysztofa Nowickiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć z dniem 26 stycznia 2021 r.

Pan Krzysztof Nowicki ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Laureat nagrody MANAGER AWARD 2018. Był założycielem i wspólnikiem zarządzającym kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. W roku 2010 został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie, a następnie Wiceprezesem Zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem. Był Prezesem Zarządu GKS Bełchatów. Od roku 2016 był Prezesem Zarządu LOTOS Oil Sp z o.o. W latach 2018 - 2020 dodatkowo pełnił funkcję Dyrektora do spraw korporacyjnych Grupy LOTOS S.A., od roku 2020 Dyrektor ds. Strategii i Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Asfalt, LOTOS Infrastruktura, RCEkoenergia. Pełni funkcje doradcze w istotnych projektach inwestycyjnych, a także w zakresie kształtowania organizacji.

Pan Krzysztof Nowicki złożył oświadczenie, iż nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.