logo

Korekta Skonsolidowanego raportu za 1 półrocze 2019
Raport nr 30/20192019-08-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że przy publikacji Raportu za 1 półrocze 2019 roku w dniu 20 sierpnia 2019 roku omyłkowo nie załączono Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W załączeniu w ramach korekty Spółka przekazuje Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie nastąpiła korekta danych finansowych zawartych
w korygowanym Skonsolidowanym raporcie za 1 Półrocze 2019 roku.

Skorygowany Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2019 Spółka przekaże odrębnym raportem.

Podstawa szczegółowa: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Raport półroczny 2019 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa Kapitałowa LOTOS