logo

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 września 2014 roku
Raport nr 19/20142014-09-08

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 września 2014 roku wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7, pkt.8 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 8 września 2014 roku