logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a TNK Trade Ltd.
Raport nr 3/20122012-01-25

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Grupa LOTOS) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 25.01.2012r., Grupa LOTOS zawarła z TNK Trade Ltd. umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 213,65 mln USD netto (tj. 704,84 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 25.01.2012r.) i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.


28.12.2011r. Grupa LOTOS oraz TNK Trade Ltd. zawarły umowę na czas określony (od 28.12.2011r. do 31.01.2012r.), której przedmiotem jest dostawa ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS (największa spośród wskazanych powyżej umów).


Szacunkowa wartość umowy z 28.12.2011r. wynosi ok. 40,35 mln USD netto (tj. 135,61 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 28.12.2011r.). Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.