logo

Zawiązanie odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na złoże YME
Raport nr 15/20142014-08-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o zamiarze uwzględnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półroczne 2014 roku odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na złoże YME w wysokości 545 mln złotych, dokonanego
na dzień 30 czerwca 2014 r. Szacunkowy wpływ w/w odpisu na skonsolidowany wynik netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniesie 191 mln złotych.

Przyczynami dokonania w/w odpisu są trwająca niepewność i ryzyka wynikające z przedłużającego się wyboru koncepcji zagospodarowania złoża YME oraz brak decyzji co do scenariusza zagospodarowania złoża YME na koniec drugiego kwartału 2014 roku.

W efekcie przeprowadzonego odpisu wartość aktywów w ramach projektu YME spadnie do zera. Wartość aktywa podatkowego dla spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (podwyższonego wskutek dokonania odpisu) wyniesie 1 248 mln złotych.

Ostateczna wysokość odpisu podlega weryfikacji i do czasu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2014 roku (planowanego w dniu 19 sierpnia 2014 r.) może ulec zmianie.

Podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie - informacja poufna.

Niniejszy komunikat nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Grupy LOTOS S.A. („Spółka”). Niniejszy komunikat nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki nie została jeszcze podjęta. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zostało zwołane na dzień 8 września 2014 r. („Walne Zgromadzenie”). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w dniu 12 sierpnia 2014 r. W tym samym dniu na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) opublikowany został projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru, Spółka zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego („Prospekt”), który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty dopiero po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej oraz po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF. Spółka udostępni Prospekt do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy komunikat (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania komunikatu lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym komunikatem.