logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku
Raport nr 49/20162016-12-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 grudnia 2016 roku:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515 / 75,38% / 53,19%

Nationale Nederlanden OFE / 9.000.000 / 6,90% / 4,87%

OFE PZU „Złota Jesień” / 9.285.132 / 7,12% / 5,02%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.