logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku
Raport nr 28/20162016-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść uchwał ZWZ Grupy LOTOS S.A.

Uchwały podjęte podczas ZWZ 28 czerwca 2016 r.