logo

Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a O.W. Supply & Trading A/S.
Raport nr 35/20112011-11-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w wyniku podpisania w dniu 28 listopada 2011 r. przez Grupę LOTOS S.A. umowy z firmą O.W. Supply & Trading A/S  z siedzibą w Danii, na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. w miesiącach grudzień 2011 r. – marzec 2012 r. ciężkiego oleju opałowego łączna wartość umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi ok. 216,52 mln USD (tj. 729,78 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień zajścia zdarzenia) i tym samym osiąga wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.


Największą pod względem wartości spośród umów jest umowa z dnia 28 listopada 2011 r. na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego, której wartość w wynosi 68,76 mln USD (tj. 231,75 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 28 listopada 2011 r.).
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.