logo

Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 38/20152015-12-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółki) informuje, iż w dniu 23.12.2015 r. otrzymał informację, że Skarb Państwa (akcjonariusz Spółki), na podstawie §11 ust. 2 Statutu Spółki, powołał Pana Roberta Pietryszyn do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres IX wspólnej kadencji z dniem 23.12.2015 r.


Pan Robert Pietryszyn ukończył Prawo na  Uniwersytecie Wrocławskim, Master of Business Administration (MBA) oraz Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzania firmą na Akademii Ekonomicznej w Wrocławiu, posiada doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek giełdowych, Prezes Zarządu spółki Wrocław 2012, gdzie odpowiadał za procesy inwestycyjne, oraz handlowe. W przeszłości związany  z grupą kapitałową KGHM S.A. oraz biznesem konsultingowym.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Pietryszyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.