logo

Umorzenie postępowania sądowego w spawie uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2018 roku
Raport nr 36/2019 2019-11-01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2018 roku wobec zawarcia przez strony ugody, w której powód cofa pozew oraz zrzeka się roszczeń objętych postępowaniem. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).