logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. a Zakładami Tłuszczowymi "Kruszwica" S.A.
Raport nr 56/20072007-12-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2007 r. LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% kontrolowana przez LOTOS Czechowice S.A., spółkę w 80,04% zależną od Grupy LOTOS S.A.) zawarła umowę ze spółką Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. z siedzibą w Kruszwicy na coroczne dostawy surowego oleju rzepakowego do LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Strony umowy uzgodniły minimalną dostawę 12.000 ton surowego oleju rzepakowego w okresie rocznym 2007/2008 oraz po minimum 40.000 ton na następne okresy roczne. Umowa ma na celu zapewnienie dostaw podstawowego surowca dla nowobudowanej instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), której przewidywane zdolności produkcyjne wynoszą 100 tys. ton rocznie. Umowa została zawarta na czas określony tj. od 21.12.2007 r do 31.07.2012 r. i przewiduje kary umowne w wysokości 10% wartości brutto towaru z tytułu nie wywiązania się z postanowień umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kara umowna wynosi 5% wartości całej umowy. Zgodnie z zapisami umowy zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 500.000 tys. PLN. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.