logo

Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA
Raport nr 132019-05-31

Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka”; „Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 31 października 2018 roku, Spółka informuje o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i Generalnego Wykonawcę Projektu EFRA, firmę Kinetics Technology S.p.A. („KT”), aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę Kompleksu Koksowania (DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi) oraz Kompleksu Produkcji Wodoru (HGU), o której zawarciu Emitent pierwotnie informował w raporcie nr 24/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku.  Zgodnie z zapisami aneksu, przesunięciu ulega termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up  - RFSU) ostatniego z kompleksów Projektu EFRA  Kompleksu Koksowania – (DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi) - do dnia 30.06.2019, to jest o 30 (trzydzieści) dni w odniesieniu do terminu obowiązującego do dnia zawarcia przedmiotowego aneksu. 


Główną przyczyną przesunięcia powyższego terminu jest dążenie LOTOS Asfalt Sp. z o.o. do zapewnienia bezspornej gotowości technicznej Kompleksu Koksowania do prowadzenia prac rozruchowych i uruchamiania instalacji. Emitent wskazuje, że rozruch instalacji składających się na Kompleks Koksowania, tak jak w przypadku pozostałych, już działających instalacji tego Projektu (HGU i  HVDU), leży po stronie spółek z grupy kapitałowej LOTOS, a nie KT.


Jednocześnie Emitent informuje, że przesunięcie terminu RFSU Kompleksu Koksowania (DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi) nie opóźni wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomiczno– finansowych, wynikających z eksploatacji wszystkich instalacji Projektu EFRA. W tym zakresie Emitent podtrzymuje swoje szacunki awizowane w raporcie bieżącym 24/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku i następnych publicznych komunikatach Spółki, zakładające, że takie pełne planowane efekty ekonomiczno–finansowe pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych Spółki w czwartym kwartale 2019 roku. 


Całkowity budżet inwestycji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 24/2015, pozostaje również bez zmian. 


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne