logo

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Raport nr 26/20192019-07-12

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść informacji przekazanych akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z dnia 28 czerwca 2019 roku w trybie art. 428 par. 5 KSH.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie   informacji   bieżących   i   okresowych   przekazywanych   przez   emitentów   papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza