logo

Nabycie przez Petrobaltic S.A. akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge A.S.
Raport nr 27/20082008-06-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2008 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką Petrobaltic S.A. (kontrolowaną przez Emitenta w 69%) umowę zbycia 8 mln. akcji spółki LOTOS Exploration and Production Norge A.S. stanowiących 20% kapitału zakładowego Spółki (dotychczas zależnej od Petrobaltic S.A. w 80% oraz kontrolowanej przez Emitenta w 20%). Podstawowym przedmiotem działalności LOTOS E&P Norge A.S. jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym. Petrobaltic S.A. został inwestorem LOTOS E&P Norge A.S. i po finalizacji transakcji stanie się właścicielem łącznie 40 mln akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego LOTOS E&P Norge A.S. jako spółka wiodąca Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Nabycie akcji spółki przez Petrobaltic S.A., a tym samym objęcie całkowitej kontroli nad spółką jest elementem realizacji strategii i wynika z wdrażanego konsekwentnie programu optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Akcje, będące przedmiotem umowy, o łącznej wartości nominalnej 8 000 tys. NOK (tj. 3 376 tys. zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 12 czerwca 2008 roku), z których wynika 8 mln głosów, są równe, niepodzielne i stanowią 20% kapitału zakładowego LOTOS E&P Norge A.S. oraz są traktowane przez Petrobaltic S.A. jako inwestycja długoterminowa. Spółka Petrobaltic S.A. nabyła akcje LOTOS E&P Norge A.S. za cenę rynkową równą wartości nominalnej, wykorzystując własne środki finansowe. Umowa będzie skuteczna pod warunkiem uzyskania przez Kupującego zgody Walnego Zgromadzenia Petrobaltic S.A. na zakup akcji. O decyzji Walnego Zgromadzenia Petrobaltic S.A., Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Wartość ewidencyjna będących przedmiotem umowy aktywów LOTOS E&P Norge A.S. w księgach rachunkowych Grupy LOTOS S.A. wynosi 3.886.400 zł. Aktywa będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż nabywane akcje stanowią 20% kapitału zakładowego LOTOS E&P Norge A.S. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.