logo

Szacunki wybranych czynników mających wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kwartale 2015 r.
Raport nr 29/20152015-10-14

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2015 r. Spółka  złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołania od dwóch decyzji wydanych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy („UKS”), w których organ ten określił Spółce wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń – grudzień 2010 r. i styczeń – grudzień 2011 r. oraz wykazał zaległości w kwocie 48,4 mln zł za rok 2010 i 112,5 mln zł za rok 2011.

W decyzjach Dyrektor UKS stwierdził, że transakcje, w których uczestniczyli dwaj kontrahenci Spółki związane były z udziałem w oszustwie podatkowym i zarzucił Spółce brak dołożenia należytej staranności w zawieraniu transakcji z tymi kontrahentami i że Spółka co najmniej powinna była wiedzieć o tym, że ww. transakcje wiązały się i były konsekwencją oszustwa podatkowego popełnionego na wcześniejszym etapie obrotu, co w konsekwencji nie daje prawa do odliczenia podatku VAT.

Spółka po analizie przedmiotowych decyzji uznała, że zarzuty przedstawione przez Dyrektora UKS są w całości nieuzasadnione i w związku z tym złożyła ww. odwołania.

Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami o rachunkowości, zdecydował, że fakt otrzymania powyższych decyzji określających zaległość podatkową zostanie uwzględniony w kwartalnym raporcie finansowym za III kwartał 2015 roku. Szacowany wpływ wyżej wymienionej korekty na skonsolidowany wynik operacyjny wyniesie ok. 161 mln zł. Dodatkowo wynikające z korekty odsetki od zaległości podatkowej w szacowanej kwocie ok. 78 mln zł obciążą koszty finansowe okresu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.