logo

Podpisanie dokumentacji zabezpieczeń stanowiących część warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej na finansowanie projektu EFRA z dnia 30 czerwca 2015 roku.
Raport nr 27/20152015-09-07

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, dotyczącego zawarcia przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy LOTOS S.A., umowy kredytowej warunkowej z konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. (bank koordynujący transakcję finansowania projektu EFRA), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale, której celem jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane dokumenty zabezpieczeń stanowiące część warunków zawieszających uruchomienie środków z ww. umowy kredytowej z dnia 30 czerwca 2015 roku, takie jak: umowy zastawów rejestrowych i finansowych na aktywach i rachunkach bankowych LOTOS Asfalt Sp. z o.o., umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na udziałach w LOTOS Asfalt Sp. z o.o. należących do Grupy LOTOS S.A., oświadczenia o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach należących lub będących w użytkowaniu wieczystym LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz oświadczenia notarialne Grupy LOTOS S.A. oraz LOTOS Asfalt Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji, zgodne z Kodeksem Postepowania Cywilnego.

Uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.