logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Grupą Kapitałową Neste Oil
Raport nr 38/20112011-10-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 18 października 2011 r. umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Neste Oil Oyj z siedzibą w Espoo łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem a Grupą Kapitałową Neste Oil w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 702 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej przekraczając wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 11 sierpnia 2011 r. na zakup przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych od Neste Oil Suisse z siedzibą w Genewie, której szacunkowa wartość wynosi  62 mln PLN.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.