logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Lukoil Warsaw Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej
Raport nr 58/20072007-12-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 31 grudnia 2007 r. umowy sprzedaży paliw pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Lukoil Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej ConocoPhillips Poland Sp. z o.o.). Umowa dotyczy dostaw paliw płynnych na rzecz Lukoil Warsaw Sp. z o.o. i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. Opisywana umowa o szacunkowej wartość 480.000 tys. zł., jest największą z umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Lukoil Warsaw Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy, których łączna wartość wyniosła 840.000 tys. zł Zgodnie z postanowieniami umowy maksymalna szacunkowa wysokość kar umownych może wynieść 7.500 tys. zł. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że szacunkowa wartość umów zawartych z Lukoil Warsaw Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.