logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a StatoilHydro ASA na łączną wartość umowy znaczącej
Raport nr 57/20082008-11-03

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a StatoilHydro ASA w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 276,7 mln USD (tj. 766,5 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 3 listopada 2008 roku) i osiągnęła wartość znaczącą tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród umów zawartych pomiędzy podmiotami w ciągu ostatnich 12 m-cy jest umowa zakupu przez Grupę LOTOS S.A. od StatoilHydro ASA ropy naftowej z dnia 16 lipca 2008 roku. Wartość wyżej wymienionej umowy wyniosła 79,4 mln USD (tj. 161,2 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 16 lipca 2008 roku). Umowa nie zawierała warunku ani terminu zawieszającego, nie przewidywała kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.