logo

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na 27 kwietnia 2009 roku.
Raport nr 11/20092009-03-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zmianie brzmienia pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A., zwołanego na dzień 27 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej nr 135 (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 10/2009 z dnia 24 marca 2009 roku).

Zmiana porządku obrad Zgromadzenia jest uzasadniona zamiarem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w związku ze złożoną przez Pana Piotra Chajderowskiego rezygnacją ze sprawowanej funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 7/2009 z dnia 10 marca 2009 roku) i została dokonana na wniosek Nafty Polskiej S.A., akcjonariusza Grupy LOTOS S.A.

Aktualny porządek obrad Zgromadzenia:
1 Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4 Przyjęcie porządku obrad.
5 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
6 Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

1. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia tj. 20 kwietnia 2009 roku, złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 (w godz. 8.00-15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce, w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.