logo

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2019
Raport nr 28/20192019-08-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2019, wyznaczony zgodnie z Raportem bieżącym 1/2019 pierwotnie na dzień 13 sierpnia 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 20 sierpnia 2019 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).