logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A.
Raport nr 34/20082008-06-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2008 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z PKN Orlen S.A. umowę, która dotyczy sprzedaży paliw płynnych do PKN Orlen S.A. Po zawarciu ww. umowy łączna szacunkowa wartość kontraktów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. od dnia 8 października 2007 r., tj. od czasu publikacji raportu bieżącego nr 42/2007 o zawarciu umów pomiędzy ww. podmiotami, wynosi 568 mln zł. Największą pod względem wartości umową jest umowa z dnia 30 czerwca 2008 roku, która dotyczy sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. na rzecz PKN Orlen S.A. paliw płynnych. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku. Jej szacunkowa wartość wynosi 234,5 mln zł. Umowa przewiduje kary umowne, których szacunkowa maksymalna wysokość wynosi ok. 1,1 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych przyjętych dla tego typu umów. Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.