logo

Podpisanie nowej umowy kredytowej na refinansowanie Projektu EFRA wraz z kredytami pomocniczymi
Raport nr 42/20212021-12-28

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 14 czerwca 2021 o dobrowolnej przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z finansowania Projektu EFRA przez spółkę zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt) informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 roku LOTOS Asfalt zawarła:

  1. umowę kredytu („Umowa Kredytu”) z:

1)      Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (agent kredytu);

2)      ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach;

3)      Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz

4)      Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,

(łącznie jako: „Kredytodawcy”), na podstawie której to Umowy Kredytu, Kredytodawcy udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w celu refinansowania zadłużenia finansowego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki z dnia 8 czerwca 2021 roku zawartej pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku jako pożyczkodawcą w wysokości 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) a spłata kredytu nastąpi po 4 latach od daty pierwszego wykorzystania kredytu;

oraz

 

  1. umowy kredytu pomocniczego („Umowy Kredytu Pomocniczego”) z:

1)      Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 70.000.000 zł;

2)      ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do kwoty 65.000.000 zł; oraz

3)      Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 65.000.000 zł,

(łącznie jako: „Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych”), na podstawie których to Umów Kredytu Pomocniczego, Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) na ogólne cele korporacyjne LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Kredyty Pomocnicze będą mogły być wykorzystane w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym (w okresie 1  roku od zawarcia umowy) oraz (ii) akredytyw, gwarancji oraz produktów podobnych w okresie 4 lat.

 

Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest:

Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.