logo

Odwołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 9/20102010-02-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. odwołało z Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji następujące osoby:

- Pana Mariusza Obszyńskiego, Sekretarza Rady Nadzorczej,
- Pana Radosława Barszcz, Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Jana Stefanowicza, Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podało przyczyny odwołania wyżej wymienionych osób z pełnionych przez nie funkcji.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.