logo

Powołanie Zarządu Grupy LOTOS S.A. XI kadencji
Raport nr 18/2021 2021-05-27

W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) XI wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 27 maja 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki skróciła okres trwania X kadencji Zarządu Spółki poprzez odwołanie z dniem 27 maja br. dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pani Zofii Paryły, Krzysztofa Nowickiego, Jarosława Wittstocka, Jarosława Wróbla oraz Piotra Walczaka, oraz powołała od dnia 28 maja 2021 roku do składu Zarządu XI wspólnej kadencji Spółki:
Panią Zofię Paryłę - Prezesa Zarządu;
Pana Krzysztofa Nowickiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć;
Pana Piotra Walczaka - Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu;
Pana Jarosława Wittstocka - Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
Pana Jarosława Wróbla - Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji

Zofia Paryła Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. X kadencji od 7 grudnia 2020 roku do 27 maja 2021 roku. Wcześniej, od 25 lipca 2019, pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Decyzją Rady Nadzorczej w okresie od 12 listopada 2020 do 7 grudnia 2020 pełniła obowiązki prezesa Zarządu. Absolwentka Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Apsley Business School w Londynie oraz Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będąc absolwentem Wydziału Zarządzania na kierunku rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krakowie. W latach 1997 – 2017 związana z sektorem prywatnym, w tym w latach 2010 – 2017 na stanowisku głównej księgowej. Przez 2 lata pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu w Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, księgowości i rachunkowości, jak również certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.


Krzysztof Nowicki od 26 stycznia do 27 maja 2021 roku, Wiceprezes Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS S.A. w składzie Zarządu X kadencji. Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Laureat nagrody MANAGER AWARD 2018. Był założycielem i wspólnikiem zarządzającym kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. W roku 2010 został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie, a następnie Wiceprezesem Zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem. Był Prezesem Zarządu GKS Bełchatów. Od roku 2016 był Prezesem Zarządu LOTOS Oil Sp z o.o. W latach 2018 - 2020 dodatkowo pełnił funkcję Dyrektora do spraw korporacyjnych Grupy LOTOS S.A., od roku 2020 Dyrektor ds. Strategii i Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Asfalt, LOTOS Infrastruktura, RCEkoenergia. Pełni funkcje doradcze w istotnych projektach inwestycyjnych, a także w zakresie kształtowania organizacji.

Piotr Walczak od 4 września 2020 roku do 27 maja 2021 roku Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS S.A., w składzie Zarządu X kadencji. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł Executive MBA uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu ryzykiem oraz kulturą bezpieczeństwa w branży energetycznej w obszarze projektowania i budowania infrastruktury sieciowej. W latach 1992-2007 był odpowiedzialny za kierowanie wydziałem inwestycji, wydziałem małych elektrowni wodnych oraz wydziałem eksploatacji i utrzymania ruchu energetycznego w Spółce Energa Operator Oddział Olsztyn. Od 2007 roku związany z firmą Eltel Networks Energetyka, gdzie w latach 2012-2017 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Organizacji Produkcji Eltel Networks Energetyka, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie pionem ofertowania, procesem zakupowym w zakresie dostaw i kontraktacji podwykonawców, budowanie i zarządzanie portfelem zleceń oraz aktywne zarządzanie relacjami ze spółkami Skarbu Państwa celem budowania wizerunku odpowiedzialnego wykonawcy. Następnie do 2020 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Jednostką Biznesu w Polsce w Eltel Networks Energetyka, odpowiadając m.in. za opracowanie strategii działania i kierunków rozwoju organizacji, opracowywanie rocznych biznes planów i raportowanie wyników, zarządzanie operacyjne, a także tworzenie kultury organizacji, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością. Od 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Przedsiębiorstwie Badawczo Wdrożeniowym OLMEX, odpowiadając za przeprowadzenie audytu w organizacji, budowanie efektywnych modeli kosztowych i narzędzi monitoringu wydajności, a także rozwijanie zwinnych zespołów projektowych i budowanie kultury otwartej komunikacji. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Jarosław Wittstock od 11 września 2018 roku do 27 maja 2021 roku Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Grupy LOTOS S.A. w składzie Zarządu X kadencji. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Menadżer z blisko 25-letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilku tysięcy pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie m.in. w bankowości, branży leasingowej (dyrektor ds. handlu, prezes Zarządu), farmaceutycznej (dyrektor zarządzający) oraz medycznej (prezes Zarządu, dyrektor zarządzający). Pełnił również funkcję dyrektora Oddziału Pomorskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawodowo związany także z Grupą Energa, najpierw jako dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA, a następnie jako wiceprezes Zarządu Energa Obrót SA zarządzający takimi obszarami jak: nadzór korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego, a także marketing.

Jarosław Wróbel Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. od 2 marca 2021 roku do 27 maja 2021 roku, w składzie Zarządu X kadencji. Absolwent studiów magisterskich oraz studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego w energetyce na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Posiadacz dyplomu Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University), a także certyfikatu Post-MBA w zakresie strategicznego zarządzania finansami (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School). Od 1992 roku związany z energetyką. W latach 1993-1999 pracował w Elektrociepłowni „Będzin” S.A., gdzie odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce. Od 2002 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG S.A. W latach 2003-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w której był pomysłodawcą i sponsorem programu wdrożenia Zintegrowanej Platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS (ang. Customer Information System). W latach 2016-2018 Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a w latach 2020-2021 Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, która pod jego kierownictwem opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022, zwany konstytucją dla gazownictwa. W latach 2018-2020 Prezes Zarządu spółki ORLEN Południe S.A., gdzie był współtwórcą oraz Sponsorem Programu budowy biorafinerii na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej Orlen S.A. Od 10 stycznia 2020 roku do 1 marca 2021 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. Od 28 października do 12 listopada 2020 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PGNIG S.A.

Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.