logo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008
Raport nr 18/20092009-05-12

 

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje poniżej wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż wszystkie wskazane w poniższym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.ir.lotos.pl. Zarząd Spółki oświadcza, że niektóre z powyższych informacji uległy dezaktualizacji.
Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej Art.65 ust.1