logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej Neste
Raport nr 5/20132013-01-22

W okresie od 22.01.2012r. do 22.01.2013 r. Grupa LOTOS zawarła ze spółkami grupy kapitałowej Neste umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 813 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.  

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 17.07.2012 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. benzyny na rzecz Neste Oil (Suisse) SA z siedzibą w Genewie. Umowa została zawarta na czas określony od 01.08.2012 roku do 31.12.2012 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok.  152  mln zł.  

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego ani rozwiązującego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.