logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 13/20132013-05-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
10. Podział zysku za rok 2012.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
14. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - informacja dodatkowa
Wzór pełnomocnictwa