logo

Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 29/20132013-12-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 25.12.2012 do 04.12.2013r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 822 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

04.12.2013r., Grupa LOTOS S.A. i Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie podpisały umowę na czas określony (od 01.12.2013 do 31.12.2013), której przedmiotem są dostawy ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS S.A. (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów).  Wartość umowy z 04.12.2013r. wyniosła ok. 257 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.