logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Statoil ASA
Raport nr 18/20142014-09-03

W okresie ostatnich 12 miesięcy, do 3.09.2014r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z Statoil ASA z siedzibą w Stavanger umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 753 mln zł osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

15.04.2014 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Statoil ASA zawarły umowę, której przedmiotem była sprzedaż do Statoil ASA oleju napędowego (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 15.04.2014r. wynosi ok 75 mln PLN.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.