logo

Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 26/20182018-09-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 września 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała z dniem 11 września 2018 r. do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji Pana Jarosława Wittstocka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Pan Jarosław Wittstock złożył oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz, że jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkami organów innych konkurencyjnych osób prawnych. Życiorys zostanie przekazany odrębnym raportem.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.