logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową TOTAL
Raport nr 8/20152015-03-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 16.04.2014 r. do 11.03.2015 r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z grupą kapitałową TOTAL umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 692 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

14.04.2014 r. Grupa LOTOS S.A. oraz TOTSA Total Oil Trading SA zawarły umowę typu spot, której przedmiotem był zakup od TOTSA Total Oil Trading SA ropy naftowej (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 14.04.2014r. wynosi ok. 117 mln PLN. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.