logo

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 6/20082008-01-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 stycznia 2008 roku. Wznowienie obrad NWZ nastąpi w dniu 20 lutego 2008 roku o godzinie 11:00. Przerwa w obradach została ogłoszona na wniosek akcjonariusza Nafty Polskiej S.A., który jako uzasadnienie wskazał niedawną zmianę zarządu Nafty Polskiej S.A. w związku, z czym nie miał on wystarczającego czasu do zajęcia stanowiska wobec spraw objętych porządkiem obrad niniejszego zgromadzenia mających bardzo istotne znaczenie dla Grupy LOTOS S.A. oraz uzyskania stosownych zgód korporacyjnych wymaganych postanowieniami Statutu Nafty Polskiej S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.