logo

Warunkowa rejestracja akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Raport nr 3/20152015-01-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwały Nr 27/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 15 stycznia 2015 r. Zarząd KDPW postanowił dokonać rejestracji 55.000.000 (pięćdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje Nowej Emisji”) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz nadać im kod PLLOTOS00025, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, tj. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), o wprowadzeniu Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLLOTOS00025.

Zarejestrowanie Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych kodem PLLOTOS00074, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji Nowej Emisji zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest  § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.