logo

Wprowadzenie zmian do treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Raport nr 8/20172017-03-16

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz nr 5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Projekty uchwał zostały zmienione na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa - i dotyczą następujących punktów porządku obrad:

Zmienione projekty uchwał przekazane przez ww. akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

NWZ 17.03.2017 Dotychczasowe brzmienie statutu spółki uchwał
NWZ 17.03.2017 Zmienione projekty uchwał