logo

Objęcie przez Grupę LOTOS S.A. aktywów finansowych o znaczącej wartości
Raport nr 43/20082008-07-24

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2008 r. Grupa LOTOS S.A. (sprawująca całkowitą kontrolę nad spółką LOTOS Tank Sp. z o.o.) podpisała oświadczenie o objęciu udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym, które Grupa LOTOS S.A. w całości pokryje gotówką.

Kapitał zakładowy LOTOS Tank Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 500 tys. zł do kwoty 6.945 tys. zł, tj. o kwotę 6.445 tys. złotych poprzez podwyższenie wartości nominalnej 1000 dotychczasowych udziałów z kwoty 500 zł do kwoty 6.945 zł za każdy udział.
Po objęciu podwyższonego kapitału zakładowego LOTOS Tank, Grupa LOTOS S.A. nadal pozostanie posiadaczem 100% równych i niepodzielnych udziałów i będzie uprawniona do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników opisywanej spółki.

Grupa LOTOS S.A. traktuje objęcie udziałów w podwyższonym kapitale jako inwestycję długoterminową. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce LOTOS Tank Sp. z o.o. nastąpiło w związku z rozwojem przez LOTOS Tank handlu paliwem lotniczym JET.

Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż udziały obejmowane w podwyższonym kapitale stanowią powyżej 20% udziałów spółki LOTOS Tank Sp. z o.o.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.