logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku
Raport nr 1/20182018-01-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

Raport roczny 2017r. – 7 marca 2018r.

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2018r. – 27 kwietnia 2018r.

Skonsolidowany raport za 1 półrocze  2018r. – 9 sierpnia 2018r.

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2018r. – 30 października 2018r.

 Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raporty odpowiednio za 2 kwartał 2018r. oraz za 4 kwartał 2017r. nie będą publikowane.

 Raport roczny za 2017r. zawierać będzie:

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,

- jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

 Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będą:

- kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,

- kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będzie:

- półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.,

- półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS.

Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej” zostanie przekazane 7 marca 2018r.

 Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1, §101 ust.10a oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259).