logo

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 4/20182018-03-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Marcina Adama Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

W związku z powyższym odwołaniem Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie:

1)      Art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 Statutu Spółki powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca

2)      Art. 368 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oddelegowała Pana Piotra Ciacha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wszystkie powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem 19.03.2018 r.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.