logo

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 40/2019 2019-12-06

Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku otrzymała informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 w związku z par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Mateusza Aleksandra Bonca ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji z dniem 6 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.