logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 stycznia 2008 roku.
Raport nr 8/20082008-01-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 22 stycznia 2008 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach: Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem Nafta Polska SA / 59.025.000 / 76,87% / 51,91% Skarb Państwa / 7.878.030 / 10,26% / 6,93% ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OFE / 4.500.000 / 5,86% / 3,96% Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.