logo

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 1/20152015-01-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował: (i) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 129.873.362 PLN do kwoty 184.873.362 PLN w drodze emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, której treść została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 8 września 2014 r. („Uchwała Emisyjna”) oraz (ii) zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie Uchwały Emisyjnej.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz akcji serii D, wynosi 184.873.362 głosów, natomiast kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 184.873.362 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym: (i) 78.700.000 akcji serii A; (ii) 35.000.000 akcji serii B; (iii) 16.173.362 akcji serii C oraz (iv) 55.000.000 akcji serii D.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki: 

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 129.873.362 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i jest podzielony na 129.873.362 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

1) 78.700.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A-00000001 do A-78700000,

2) 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-00000001 do B-35000000, oraz

3) 16.173.362 (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00000001 do C-16173362.

Nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 184.873.362 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) złote i jest podzielony na 184.873.362 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

1) 78.700.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A-00000001 do A-78700000,

2) 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-00000001 do B-35000000,

3) 16.173.362 (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00000001 do C-16173362, oraz

4) 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D-00000001 do D-55000000.

Zarząd Spółki przekaże do wiadomości publicznej tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem nowego brzmienia § 4 ust. 1 Statutu w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest  § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, który został  sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Société Générale, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, BZ WBK, ING Securities oraz Unicredit działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki, i nie będą uznawali żadnej innej osoby (będącej lub nie odbiorcą tego dokumentu) za klienta w związku z Ofertą ani nie będą ponosili odpowiedzialności wobec kogokolwiek innego za ochronę udzielaną swoim klientom ani za porady udzielane w związku z Ofertą.