logo

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 8 września 2014 r.
Raport nr 14/20142014-08-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 8 września 2014 r., w tym projekt uchwały ws. zmiany Statutu Spółki,  wraz z ich uzasadnieniami.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.