logo

Powołanie prokurenta
Raport nr 14/20082008-02-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informację o powołaniu w dniu 18 lutego 2008 roku prokurenta w osobie Pana Jacka Neski, który uprawniony został do reprezentowania spółki Grupa LOTOS S.A. i do składania oświadczeń woli w jej imieniu łącznie z Członkiem Zarządu. Pan Jacek Neska od 2005 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. W 2006 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki zależnej – LOTOS Oil S.A., lidera krajowego rynku olejów i środków smarnych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 1996 roku zdobywał doświadczenie zawodowe, jako konsultant i menadżer międzynarodowej firmy doradczej Arthur Andersen, gdzie koordynował i nadzorował projekty realizowane w przemyśle samochodowym, hutnictwie, usługach transportowych, energetyce oraz telekomunikacji. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie procesów due diligence na zlecenie inwestorów. Realizował projekty dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy z Bankiem Światowym oraz Europejskim Bankiem ds. Współpracy i Rozwoju, sprawował nadzór nad szeregiem projektów związanych z reorganizacją oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. W latach 2002-2005 pracował dla funduszy typu private equity oraz venture capital takich jak Innova Capital oraz Enterprise Investors, gdzie pełnił funkcje zarządcze w spółkach portfelowych tych funduszy. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pan Jacek Neska nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Jednocześnie nowopowołany prokurent nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.