logo

Przedterminowa spłata całości zadłużenia związanego z projektem EFRA
Raport nr 22/2021 2021-06-14

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 roku spółka zależna „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”) zawiadomiła konsorcjum instytucji finansowych – w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale S.A. (łącznie „Banki”) – o zamiarze dokonania dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu Terminowego w kwocie 432.000.000 USD („Kredyt Terminowy”) oraz Kredytu Obrotowego do kwoty 300.000.000 PLN („Kredyt Obrotowy”) z dnia 30 czerwca 2015 roku zaciągniętego przez LOTOS Asfalt w celu sfinansowania Projektu EFRA (łącznie „Kredyt EFRA”), co – w konsekwencji wskazanej wyżej spłaty  skutkować będzie również zwolnieniem ustanowionych w związku z Kredytem EFRA zabezpieczeń, w postaci m.in. hipoteki kaucyjnej na prawach LOTOS Asfalt do nieruchomości, a także zastawów rejestrowych na: zbiorze wszystkich rzeczy i praw należących do LOTOS Asfalt, zapasach, na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych oraz na udziałach LOTOS Asfalt należących do Spółki. Dodatkowo rozwiązaniu podlegać będzie umowa pożyczki warunkowej udzielonej LOTOS Asfalt przez Spółkę.

Wyżej przedstawiona spłata jest elementem optymalizacji zadłużenia w ramach grupy kapitałowej Spółki i docelowo umożliwi obniżenie średniego kosztu finansowania (po podpisaniu nowej docelowej umowy na finansowanie zewnętrzne przez LOTOS Asfalt) oraz realizację działań reorganizacyjnych niezbędnych do wdrożenia ustalonego modelu środków zaradczych w procesie połączenia z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 10/2021 z dnia 12 marca 2021 roku.

Na dzień publikacji niniejszego raportu saldo pozostające do spłaty w przypadku Kredytu Terminowego wynosi 223 029 204,25 USD, natomiast w przypadku Kredytu Obrotowego wynosi 0 PLN. Przedterminowa spłata Kredytu Terminowego powinna nastąpić w dniu 21 czerwca 2021 roku. We wskazanej dacie nastąpi również anulowanie i rozliczenie Kredytu Obrotowego oraz rozliczenie przez LOTOS Asfalt transakcji zabezpieczających stopę procentową (transakcje IRS) powiązanych z Kredytem Terminowym. Spłata Kredytu EFRA nastąpi ze środków własnych LOTOS Asfalt oraz środków własnych Spółki udostępnionych LOTOS Asfalt w formie pożyczki w kwocie 400.000.000 PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.