logo

Termin oraz porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 19/20092009-05-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 §1 ksh i §8 ust. 1-4 i 6 Statutu Spółki oraz § 11 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Zarządu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
10. Pokrycie straty za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
13. Wyrażenie zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. "Placówki GATX" od GATX Rail Poland Sp. z o.o.
14. Zmiany w Statucie Spółki.
15. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń.
16. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenie stosownych zmian w Statucie Spółki.
17. Upoważnienie Zarządu do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstów jednolitych Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Informacje dodatkowe:
1. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia, tj. 23 czerwca 2009 r. złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku (w Biurze Zarządu), ul. Elbląska 135 (w godz. 8.00-15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.