logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a TOTAL DEUTSCHLAND GmbH
Raport nr 5/20092009-02-13

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że 13 lutego 2009 r. otrzymał zwrotnie podpisaną przez wszystkie strony umowę zawartą z dniem 1 lutego 2009 roku pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a TOTAL DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie. Powyższa umowa dotyczy zakupu przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych od spółki TOTAL DEUTSCHLAND GmbH.

Umowa została zawarta na czas określony od 1 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi 563 mln złotych.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, strony umowy mogą dochodzić szkód w pełnej wysokości przed sądem powszechnym w Berlinie, zgodnie z właściwością prawa niemieckiego, któremu umowa podlega. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.