logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service and Investment Ltd na łączną wartość umowy znaczącej
Raport nr 25/20092009-07-03

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service and Investment Ltd w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła  180,4 mln USD (tj. 563,6 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 3 lipca 2009 roku) i osiągnęła wartość znaczącą tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.


Największą pod względem wartości spośród transakcji zawartych pomiędzy podmiotami w ciągu ostatnich 12 m-cy jest transakcja zakupu przez Grupę LOTOS S.A. od J&S Service and Investment Ltd ropy naftowej, której wartość  w dniu 3 lipca 2009 roku  wyniosła 48,8 mln USD (tj. 152,5 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 3 lipca 2009 roku). Transakcja nie zawierała warunku ani terminu zawieszającego, nie przewidywała kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.