logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy VITOL SA a Grupą LOTOS S.A.
Raport nr 37/20132013-12-23

23.12.2013 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z VITOL SA z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii, na dostawę dla Grupy LOTOS ropy naftowej („Umowa”).
Umowa zawarta została dla dostaw w roku 2014 i przewiduje dostawę ok. 2,4 mln ton ropy naftowej typu Russian Export Blend Crude Oil (tj. REBCO). Zgodnie z Umową dostawy ropy realizowane będą drogą morską lub rurociągiem „Przyjaźń”.
Szacowana wartość Umowy na dzień jej zawarcia wynosi około 6 mld zł.
Umowa przewiduje odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lub nieodebrania ropy naftowej, którego wysokość nie przekracza około 1,1 mln zł w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych. Zapłata ww. kwot nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kwot.
Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.