logo

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok
Raport nr 20/20192019-06-28

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZ") Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 roku, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 554 620 086,00 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3 PLN brutto.

Liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 184 873 362. Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 27 września 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)